6° στάδιοΠολιτικήεπιβράβευσης

6° στάδιο
Πολιτική
επιβράβευσης

Οι Area Managers αποπερατώνουν κάθε μήνα επιθεωρήσεις στο κατάστημα έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης. Στόχος των συνεχών επιθεωρήσεων είναι η συνεχής βελτίωση των καταστημάτων αλλά και η επιβράβευση του καταστήματος και του προσωπικού με bonus.